ca

ប្រាក់បន្ថែមពិសេសសំរាប់ការស្វាគមន៍

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 680ដុល្លារ

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 680ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម :​ ​20%

ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ

ការកំសាន្តដែលបានជ្រើសរើស លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ(ប្រាក់ដែលបានដាក់+ប្រាក់បន្ថែម)
Live Casino x20
Slots Game x20
Keno & Lottery x20
Sports x20

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថជនថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។

3-អតិថជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងស្នើប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។

4-លោកអ្នកអាចទទួលបានការបន្ថែមពិសេសនេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ពីការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង ផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកនឹងជ្រើសរើសផលិតផលណាមួយ សំរាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ។

5-ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ សមាជិកត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុតចាប់ពី 10ដុល្លា ហើយកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនច្រើនបំផុតរហូតដល់ 680ដុល្លា។ ដើម្បីស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ដែលមានបង្ហាញសំរាប់ការស្នើកម្មវិធីនេះ។

6-ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 20ដង តាមកពា្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស ទើបអាចធ្វើការស្នើដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖

ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ =​ 1,000ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 20% x 1,000ដុល្លារ = 200ដុល្លារ

លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (1,000ដុល្លារ + 200ដុល្លារ) x 20 = 24,000ដុល្លារ

7-រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង, ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) ការភ្នាល់នៅលើហ្គេមដែលមិនមែនជាស្លត និងការភ្នាល់នៅលើហ្គេមប្រភេទProgressive Slots នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុង លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំដែលបានកំណត់ឡើយ។

8-ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ(Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោល ក្នុងករណី ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិក នៅសល់ 1ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។

9-uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

10-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

11-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន uBet368 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។

12-កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។ ការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់នឹងនាំឱ្យមានការបិទគណនី។

13-ប្រសិនបើ uBet368 ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំឬការកេងបន្លំណាមួយ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អតិថជននិងបង្កកសមតុល្យដែលនៅសល់។

14-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ទឹកប្រាក់ស្វាគមន៍100%សំរាប់ភ្នាល់កីឡា

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម :​ ​100%

ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីនិងកីឡាតែប៉ុណ្ណោះ

ការកំសាន្តដែលបានជ្រើសរើស លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ(ប្រាក់ដែលបានដាក់+ប្រាក់បន្ថែម)
Sports X18

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថជនថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។

3-អតិថជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។

4-សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ក្នុងទំព័រលក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់មុនពេលចូលទៅក្នុងគណនី របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកប្រាក់រង្វាន់។

5-អ្នកអាចទទួលបានការបន្ថែមពិសេសនេះម្តង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង តែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផល ដែលអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើសុំ។

6-ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អតិថជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លា។ អតិថជនម្នាក់អាចបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (មិនគិតពីប្រាក់ដើម) ហើយច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លា។

7-ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 18ដង តាមកពា្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស​ ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖

ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ =​ 1,00ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 100% x 1,00ដុល្លារ = 100ដុល្លារ

លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ (កីឡា) = (1,00ដុល្លារ + 100ដុល្លារ) x 18 = 3,600ដុល្លារ

8-រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង, ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) និងប្រភេទនៃការភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុង ការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

9-ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ(Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោល ក្នុងករណី ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិក នៅសល់ 1ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។

10-uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

11-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

12-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន uBet368 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។

13-កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។ ការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់នឹងនាំឱ្យមានការបិទគណនី។

14-ប្រសិនបើ uBet368 ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំឬការកេងបន្លំណាមួយ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អតិថជននិងបង្កកសមតុល្យដែលនៅសល់។

15-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ទឹកប្រាក់ស្វាគមន៍100%សំរាប់ស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម :​ ​100%

ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីដែលលេងក្នុង កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ តែប៉ុណ្ណោះ

ការកំសាន្តដែលបានជ្រើសរើស លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ(ប្រាក់ដែលបានដាក់+ប្រាក់បន្ថែម)
Live Casino X30

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថជនថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។

3-អតិថជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។

4-សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ក្នុងទំព័រលក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់មុនពេលចូលទៅក្នុងគណនី របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកប្រាក់រង្វាន់។

5-សមាជិកអាចទទួលបានការបន្ថែមពិសេសនេះមួយម្ដង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង តែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផល ដែលអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើសុំ។

6-ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អតិថជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លា។ អតិថជនម្នាក់អាចបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (មិនគិតពីប្រាក់ដើម) ហើយច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លា។

7-ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 30ដង តាមកពា្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស​ ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖


ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ =​ 1,00ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 100% x 1,00ដុល្លារ = 100ដុល្លារ

លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ (casino) = (1,00ដុល្លារ + 100ដុល្លារ) x 30 = 6,000ដុល្លារ


8-សំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ និងស្លត, រាល់ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់នៅលើហ្គេមដែលមិនមែនស្លត ការភ្នាល់នៅលើ Progressive ស្លត នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

9-ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ(Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោល ក្នុងករណី ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិក នៅសល់ 1ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។

10-uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

11-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

12-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន uBet368 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។

13-កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។ ការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់នឹងនាំឱ្យមានការបិទគណនី។

14-ប្រសិនបើ uBet368 ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំឬការកេងបន្លំណាមួយ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អតិថជននិងបង្កកសមតុល្យដែលនៅសល់។

15-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ទឹកប្រាក់ស្វាគមន៍100%សំរាប់ស្លតហ្គេម

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច: 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត: 100ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម : 100%

ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីដែលលេងក្នុង ស្លត តែប៉ុណ្ណោះ

ការកំសាន្តដែលបានជ្រើសរើស លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ(ប្រាក់ដែលបានដាក់+ប្រាក់បន្ថែម)
Slot Games X 18

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថជនថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។

3-អតិថជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។

4-សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ចូលរួមឥឡូវនេះ" ក្នុងទំព័រលក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់នៃកម្មវិធី បន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនដើម្បីស្នើទឹកប្រាក់បន្ថែម។

5-សមាជិកអាចទទួលបានការបន្ថែមពិសេសនេះមួយម្ដង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង តែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផល ដែលលោកអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើសុំ។

6-ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អតិថជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លា។ អតិថជនម្នាក់អាចបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (មិនគិតពីផលិតផលដែលបានស្នើ) ហើយច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លា។

7-ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 18ដង ជាមួយស្លតហ្គេមជាមុនសិន ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖
ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 100ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 100% x 100ដុល្លារ = 100ដុល្លារ
លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (100ដុល្លារ + 100ដុល្លារ) x 18 = 3,600ដុល្លារ

8-រាល់ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់នៅលើហ្គេមដែលមិនមែនស្លត ការភ្នាល់នៅលើ Progressive ស្លត នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងក្នុងការផ្តល់ជូន និង លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

9-ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ(Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោល ក្នុងករណី ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិក នៅសល់ 1ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។

10-uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

11-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

12-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន uBet368 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។

13-កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។ ការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់នឹងនាំឱ្យមានការបិទគណនី។

14-ប្រសិនបើ uBet368 ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំឬការកេងបន្លំណាមួយ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អតិថជននិងបង្កកសមតុល្យដែលនៅសល់។

15-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ឈ្នះ!ឈ្នះ! ឈ្នះ! iPhone 11 Pro Max 256G អាចជារបស់លោកអ្នក

 

 

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

uBet368 ជាវេបសាយដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវបទពិសោធន៏ភ្នាល់កំសាន្តអនឡាញល្អផ្តាច់គេនៅកម្ពុជា ការដកដាក់ប្រាក់រហ័ស និងផ្តល់នូវទំនុកចិត្តអតិថិជនខ្ពស់បំផុត។ ជាមួយ uBet368 លោកអ្នកតែងតែទទួលបានការកំសាន្តដែលឈានមុខគេជានិច្ច។


ដើម្បីធ្វើអោយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែរំភើប uBet368 រីករាយក្នុងការផ្តល់ជូនសមាជិកដែលមានសិទ្ធិទាំងអស់នូវរង្វាន់ iPhone 11 Pro Max 256G ជាកាដូពិសេសបន្ថែមលើការភ្នាល់កំសាន្តរបស់លោកអ្នក។ សមាជិកដែលមានសិទ្ធិអាចនឹងឈ្នះ iPhone 11 Pro Max 256G ពី uBet368 តាមរយៈការដាក់ប្រាក់ និងចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបដូចដែលរៀបរាប់ជូនខាងក្រោម។


ចូលរួមលេងឥលូវនេះ ហើយរង្វាន់ iPhone 11 Pro Max 256G អាចជារបស់លោកអ្នក!!


លក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី

១-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ វិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង23:59:59 (GMT+8)

២-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។

៣-ការផ្តល់ជូននេះគិតទៅលើតែការភ្នាល់លើផលិតផលកីឡា និងកាស៊ីណូតែប៉ុណ្ណោះ។

៤-សមាជិកដែលមានសិទ្ធិ នឹងទទួលបានរង្វាន់ iPhone 11 Pro Max 256G ពី uBet368 នៅពេលដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

     សំរាប់កីឡា


Prize Deposit per Month Total Deposit of 3 Months Total Turnover of 3 Months
iPhone 11 Pro Max 256G USD 15,000 USD 50,000 USD 500,000

 សំរាប់កាស៊ីណូ


Prize Deposit per Month Total Deposit of 3 Months Total Turnover of 3 Months
iPhone 11 Pro Max 256G USD 15,000 USD 50,000 USD 750,000

៥- រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង, ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) និងប្រភេទនៃការភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា, រាល់ការកំសាន្តដែលមិនមែនជាស្លុត, Progressive Slots នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុង ការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

៦- ដើម្បីស្នើសុំ សមាជិកមានសិទ្ធិដែលបំពេញគ្រប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី តម្រូវអោយផ្ញើរអីមែលមកកាន់ cs@uBet368.com ដោយបំពេញឈ្មោះគណនី ឈ្មោះពិតរបស់ម្ចាស់គណនី រង្វាន់ដែលស្នើសុំ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដាក់ និងចំនួនភ្នាល់សរុបរយៈពេល៣ខែ។ ផ្នែកបំរើអតិថិជន uBet368 នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់សមាជិកបន្ទាប់ពីទទូលបានអីម៉ែល។

៧- uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

៨- uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថិជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

៩- uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថិជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន uBet368 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព៏ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។

១០- លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


50% ប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់សារជាថ្មី

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានបន្ថែម

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម :​ ​50% (សំរាប់តែកីឡាប៉ុណ្ណោះ)

ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មី ដែលបានធ្វើការភ្នាល់ចាញ់នៅពេលដែលបានដាក់ប្រាក់លើកដំបូង

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ក្នុងទំព័រលក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់មុនពេលចូលទៅក្នុងគណនី របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកប្រាក់រង្វាន់។

3-ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អតិថជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លា។ អតិថជនម្នាក់អាចបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (មិនគិតពីប្រាក់ដើម) ហើយច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លា។

4-ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 15ដង តាមកពា្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស​ ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖


ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ =​ 100ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម​ ​= 50% x 100ដុល្លារ = 50ដុល្លារ

លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ (កីឡា) = (1,00ដុល្លារ + 50ដុល្លារ) x 15 = 2,250ដុល្លារ


5-រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង, ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) និងប្រភេទនៃការភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា, ការភ្នាល់លើលេខ (ក្នុងទំព័រកីឡា) រាល់ការកំសាន្តដែលមិនមែនជាស្លុត, Progressive Slots នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុង ការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

6-រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង, ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) និងប្រភេទនៃការភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា, ការភ្នាល់លើលេខ (ក្នុងទំព័រកីឡា) រាល់ការកំសាន្តដែលមិនមែនជាស្លុត, Progressive Slots នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុង ការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

7-ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ(Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោល ក្នុងករណី ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិក នៅសល់ 1ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។

8-uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

9-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

10-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន uBet368 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។

11-កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។ ការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់នឹងនាំឱ្យមានការបិទគណនី។

12-ប្រសិនបើ uBet368 ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំឬការកេងបន្លំណាមួយ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អតិថជននិងបង្កកសមតុល្យដែលនៅសល់។

13-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


លេខប្រតិបត្តការនាំសំណាង ៣៦៨

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 368ដុល្លារ

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ទទួលបានរហូតដល់ 368ដុល្លារ ពីលេខខាងចុងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។ បង្កើនការដាក់ប្រាក់ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ!

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថជនថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។

3-មានលេខខាងចុងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ ជាលេខសំណាងដូចមានក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

Transaction Number Price Max Payout
XXXXX368 10% $368

*សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំរង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូននេះ។ កុំភ្លេចពិនិត្យមើលរាល់លេខខាងចុងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដែលធំជាងគេ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើសមាជិកម្នាក់ មានសំបុត្រចំនួន2 ហើយក្នុងនោះនៅខាងចុងលេខប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់គឺ xxxxx368 ដូចច្នេះសមាជិកម្នាក់នោះ អាចជ្រើសរើស លេខសំណាងនេះ ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ធំក្នុងចំណោមសំបុត្រទាំង2នោះ។

4-សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ជាមួយនឹងលេខប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ជោគជ័យដែលមានលេខសំណាងនោះដើម្បីទាមទារយកប្រាក់រង្វាន់ មុនពេលដែលការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានបពា្ចប់។

5-ទឹកប្រាក់រង្វាន់នឹងធ្វើការផ្តល់ជូនក្នុងរយះពេល 48ម៉ោងនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះត្រូវបានបពា្ចប់ និង ផ្ទៀងផ្ទាត់

6-ទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូននេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 1ដងក្នុងកពា្ចប់ផលិតផលណាមួយជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់ចេញ។

7-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការឈ្នះចាញ់គូបក

ការផ្តល់ជូនពិសេសសំរាប់សមាជិក uBet368 ដែលចូលចិត្តលេងភ្នាល់បក

 

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ $300 ពីសំបុត្រភ្នាល់បក

ទឹកប្រាក់បន្ថែមពិសេសសំរាប់កីឡាពី uBet368


ភ្នាល់បកកាន់តែច្រើនទទួលបានទឺកប្រាក់បន្ថែមកាន់តែច្រើន។


លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច។

3-ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលធ្វើការកំសាន្តនៅលើផលិតផលកីឡារបស់ uBet368 និងតម្រូវអោយមានសំបុត្រភ្នាល់ 5
ដុល្លារក្នុងមួយសំបុត្រយ៉ាងតិចដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមក្ុងការស្នើសុំយកការផ្តល់ជូននេះ។

4-សមាជិកដែលបានលេងកំសាន្តនៅក្នុងផលិតផលកីឡារបស់ uBet368 ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូននៃកម្មវិធី នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមពីសំបុត្រភ្នាល់បករបស់ខ្លួន (ការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែមតែទៅលើសំបុត្រភ្នាល់បកដែលមានលទ្ធផលឈ្នះប៉ុណ្ណោះ) ហើយការផ្តល់ជូននឹងគណនាទៅលើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ឈ្នះរបស់សមាជិកដោយបូកបន្ថែមនូវភាគរយដូចក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ៖


ចំនួនគូភ្នាល់បក ទឹកប្រាក់បន្ថែម ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត(ទឹកប្រាក់ឈ្នះសរុប ​ x ភាគរយបន្ថែម)
5 គូ 5% $100
6 គូ 10% $150
7 គូ 15% $200
8-10 គូ 20% $300

5-ដើម្បីស្នើសុំ សមាជិកគ្រាន់តែផ្ញើ Email មកកាន់ cs@uBet368.com ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបភាពសុំបុត្រភ្នាល់បករបស់សមាជិកដែលចង់ធ្វើការស្នើសុំជាការស្រេច។

6-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។

7-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះមិនតម្រូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំឡើយ សមាជិកអាចធ្វើការស្នើសុំការដកប្រាក់បានគ្រប់ពេល។

8-uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

9-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

10-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ទឹកប្រាក់ត្រឡប់ពីសំបុត្រភ្នាល់បក

ភ្នាល់់បកដោយមិនបារម្ភណ៍ ទទួលបានប្រាក់វិញទោះចាញ់!!!


លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច។

3-ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលធ្វើការកំសាន្តនៅលើផលិតផលកីឡារបស់ uBet368 និងតម្រូវអោយមានសំបុត្រភ្នាល់ 5
ដុល្លារក្នុងមួយសំបុត្រយ៉ាងតិច និងចាប់ពី 5គូឡើងទៅ ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការស្នើសុំយកការផ្តល់ជូននេះ។

4-សមាជិកមានសិទ្ធអាចធ្វើការស្នើសុំទឹកប្រាក់ត្រលប់សំរាប់ការភ្នាល់បកដែលចាញ់បាន 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៌ (ការផ្តល់ជូនយកជាបានការចំពោះការភ្នាល់ក្នុងសប្តាហ៍ដែលបានស្នើសុំតែប៉ុណ្ណោះ)

5-យ៉ាងហោចណាស់សមាជិកត្រូវមានសំបុត្រដែលមានគូភ្នាល់យ៉ាងតិច 5 ដែលបានការដើម្បីធ្វើការស្នើ់សុំ (ការផ្តល់ជូននេះនឹងត្រូវបានបដិសេធប្រសិនបើគូភ្នាល់ណាមួយរបស់សមាជិក ត្រូវបានលុបចោល ‌ឬមិនយកជាការ ​ដែលនាំអោយសំបុត្រភ្នាល់របស់សមាជិកមានគូភ្នាល់បានការតិចជាង 5)។

6-សមាជិកដែលបានលេងកំសាន្តនៅក្នុងផលិតផលកីឡារបស់ uBet368 ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូននៃកម្មវិធី នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់ពីសំបុត្រភ្នាល់បករបស់ខ្លួន (ការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ត្រលប់វិញតែទៅលើសំបុត្រភ្នាល់បកដែលមានលទ្ធផលចាញ់ប៉ុណ្ណោះ) ហើយការផ្តល់ជូននឹងគណនាទៅលើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលបានភ្នាល់ចាញ់ និងចំនួនគូរបស់សមាជិកតាមភាគរយដូចក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ៖


ចំនួនគូភ្នាល់បកចាញ់(ក្នុង១សំបុត្រ) ទឹកប្រាក់ត្រលប់ ទឹកប្រាក់ត្រលប់ ​ច្រើន(ទឹកប្រាក់ចាញ់សរុប x ភាគរយទឹកប្រាក់ត្រលប់)
1 គូ 50% $50
2 គូ 40%
3 គូ 30%
4 គូ 20%
5 គូ 10%

7-ដើម្បីស្នើសុំ សមាជិកគ្រាន់តែផ្ញើ Email មកកាន់ cs@ubet368.com ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបភាពសំបុត្រភ្នាល់របស់សមាជិកដែលចង់ធ្វើការស្នើសុំជាការស្រេច។

8-ការផ្តល់ជូននេះនឹងមិនត្រូវបានផ្តល់អោយចំពោះសមាជិកដែលបានស្នើសុំ និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៌សំរាប់សមាជិកថ្មី និងទឹកប្រាក់បង្វិលប្រចាំសប្តាហ៌ ក្នុងការភ្នាល់នោះឡើយ។

9-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។

10-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 1ដងជាមុនសិនមុននឹងការដកប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើង។

11-លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលបានលុបចោល ការភ្នាល់ល់ហាងឆេងដែលមានតំលៃទាបជាង 0.6 ឬ 1.6 (HK odds) នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្តល់ជូននេះទេ។

12-uBet368 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

13-uBet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

14-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវិញសំរាប់កីឡារហូតដល់0.38%

ការផ្តល់ជូនតិចបំផុត:​ 1 ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានលម្អិត

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10 ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនតិចបំផុត:​ 1 ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-កម្មវីធីនេះផ្តល់ជូនដល់គ្រប់សមាជិកទាំងអស់របស់ uBet368។

3-ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញតិចបំផុត 1ដុល្លារ ហើយគ្មានការកំណត់សំរាប់ចំនួន ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនច្រើនបំផុតឡើយ។

4-ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញសំរាប់ទំព័រកីឡា រហូតដល់ 0.38% ដល់គ្រប់សមាជិកដែលធ្វើការភ្នាល់ក្នុងទំព័រកីឡា និងu.កីឡា ទាំងអស់ ពីចំនួនសរុបនៃការភ្នាល់ ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ប្រភេទសមាជិកភាព ភាគរយទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ
Diamond 0.38%
Platinum 0.34%
Gold 0.32%
Silver 0.30%
Bronze 0.28%
Normal 0.25%

5- ប្រាក់ទឹកបង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។

6-មានតែទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី ហើយត្រូវបានទូទាត់រួចរាល់ក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធីប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានយកមកគណនា សំរាប់ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនេះ។ ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលគោរពតាមលក្ខខ័ណ្ឌ គឺមិនរាប់បញ្ចូលការភ្នាល់ដែលមានលទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបាន លុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ជាមួយនឹងហាងឆេង ទាបជាង0.5 នៃហាងឆេងទឹកប្រាក់ហុងកុង រឺហាងឆេងទឹកប្រាក់ផ្សេងទៀត ដែលមានតំលៃស្មើនោះឡើយ។

7-កាផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែម នៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។

8-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវិញសំរាប់កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់រហូតដល់0.8%

ការផ្ដល់ជូនតិចបំផុត​ 1 ដុល្លា

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​គា្មនដែនកំណត់

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានបន្ថែម

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10 ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនតិចបំផុត:​ 1 ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-កម្មវីធីនេះផ្តល់ជូនដល់គ្រប់សមាជិកទាំងអស់របស់ uBet368។

3-ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនតិចបំផុត 1ដុល្លារ ហើយគ្មានការកំណត់សំរាប់ចំនួន ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនច្រើនបំផុតឡើយ។

4-គ្រប់សមាជិករបស់uBet368ទាំងអស់អាចមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ទឹកបង្វិលវិញពីចំនួនសរុបនៃការកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់និងស្លតរហូតដល់0.8% ទៅតាមកំរិតនៃសមាជិកភាពក្រោម ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ប្រភេទសមាជិកភាព​ ភាគរយទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ
Diamond 0.80%
Platinum 0.70%
Gold 0.65%
Silver 0.60%
Bronze 0.55%
Normal 0.50%

5-ប្រាក់ទឹកបង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។

6-រាល់ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់នៅលើRoulette ការភ្នាល់លើហ្គេមមិនមែនជាស្លត នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

7-កាផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែម នៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។

8-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។


ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវិញសំរាប់គីណូរហូតដល់1%

ការផ្ដល់ជូនតិចបំផុត​ 1ដុល្លា

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​គា្មនដែនកំណត់

ចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានបន្ថែម

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10 ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនតិចបំផុត:​ 1 ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:01 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-កម្មវីធីនេះផ្តល់ជូនដល់គ្រប់សមាជិកទាំងអស់របស់ uBet368។

3-ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនតិចបំផុត 1ដុល្លារ ហើយគ្មានការកំណត់សំរាប់ចំនួន ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនច្រើនបំផុតឡើយ។

4-ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញសំរាប់ទំព័រគីណូរហូតដល់ 1% ផ្តល់ជូនគ្រប់សមាជិកដែលធ្វើការភ្នាល់ក្នុងទំព័រគីណូទាំងអស់ ពីចំនួនសរុបនៃការភ្នាល់ ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ប្រភេទសមាជិកភាព ភាគរយទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ
Diamond 1.00%
Platinum 0.95%
Gold 0.90%
Silver 0.85%
Bronze 0.80%
Normal 0.70%

5-ប្រាក់ទឹកបង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។

6-រាល់ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោលនិងការភ្នាល់សងខាង នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។

7-ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែម នៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។

8-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។* លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនពិសេស

1. សមាជិកទាំងអស់ដែលបានស្នើសុំការផ្តល់ជូននិមួយៗត្រូវយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានកំណត់។

2. ការផ្តល់ជូននេះ គឺសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។

3. ការផ្តល់ជូននេះ គឺផ្តល់ជូនដល់អតិថជនទាំងអស់សំរាប់ជាការបង្កើនការកំសាន្តបន្ថែមប៉ុណ្នោះ ហើយ uBet368 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ចំនួននៃការចូលរួមរបស់សមាជិកណាម្នាក់ សំរាប់កម្មវិធីផ្តល់ជូនណាមួយ។

4. យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែតម្រូវ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូននេះ ឬផ្នែកណាមួយរបស់របស់កម្មវិធីនៅគ្រប់ពេល និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងច្បាប់របស់ uBet368 ត្រូវបានអនុវត្ត។

5. បើសិនជាអតិថជនណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថា រំលោភបំពានច្បាប់នៃមាត្រារបស់កម្មវិធីផ្តល់ជូនដែលមានភស្តុតាងជាក់លាក់ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិ លុបចោល ឬមិនផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់បូកជាមួយប្រាក់ដែលឈ្នះ។ ម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ចំណាយផ្សេងៗក្នុងគណនីរបស់អតិថជនផ្អែកលើតំលៃរបស់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ទូទាត់ចំណាយគ្រប់គ្រងនិង ចំណាយផ្សេងៗទៀត។

6. ការកំណត់នូវអ្វីដែលជាការរំលោភបំពានយកប្រាក់រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនគួរតែជាការសំរេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់អ្វីដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់ត្រូវរាប់បញ្ចូលដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់តែចំពោះ ៖

      ការភ្នាល់ច្រើនជាង៥០% នៃសមតុល្យចាប់ផ្តើមរបស់សមាជិក (ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ មិនបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមឡើយ) ក្នុងមួយប្រកួតសំរាប់កីឡា និងក្នុងមួយដៃសំរាប់កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់។

      វិធីសាស្ដ្រភ្នាល់សងខាងលើទំរង់២ផ្សេងគ្នា

      វិធីសាស្ដ្រប្រើប្រាស់គណនីច្រើន/វិធីសាស្រ្តក្លែងបន្លំគណនី

      វិធីសាស្រ្តភ្នាល់សងខាង​​

      ការប្រើប្រាស់ VPN ដើម្បីក្លែងបន្លំ ឬ ការបិទបាំងមិនឪ្យដឹងលេខ​IP

      វិធីសាស្រ្តបន្លំប្រាក់រង្វាន់

      ការភ្នាល់រំលោភបំពាននិងល្មើសពីលក្ខខណ្ឌ