អបអរសាទរចំពោះសមាជិកដែលមានសំណាង So****26 ឈ្នះ Apple Watch Serie 4 តាមរយៈការភ្នាល់ឈ្នះ 10ដៃ ជាប់គ្នាលើតុប៉ាការ៉ាត់ក្នុងក្លិប DG របស់យើង!